Spoznať minulosť
a postarať sa o jej budúcnosť

kulinárske tradície
Limanowej a Dolného
Kubína

Poľsko
Limanowa
Slovensko
Dolný Kubín

Limanowa a Dolný Kubín majú dlhoročné a bohaté skúsenosti so vzájomnou spoluprácou.

Spolupráca oboch miest je dlhodobá a stabilná, ale doteraz nebol vôbec odhalený a ostáva neznámy aspekt kulinárskej tradície oboch regiónov, ktorý spája cezhraničných partnerov. Vidieť spoločné investície, prelínanie sa tradícií, podobné spôsoby prípravy jedál, podobné kuchynské pomôcky, stále ešte žijú osoby, ktoré poznajú tieto tradície, ale všetko to nebolo nikdy zmapované, zachránené a poskytnuté mladým generáciám.

Spolupráca oboch partnerov a ich angažovanosť do mapovania, zhromažďovania a dokumentovania kulinárskych tradícií, receptov, kuchárskych pomôcok na oboch stranách hranice je nevyhnutná preto, aby sa spoločné kulinárske tradície pestovali, zachovali a popularizovali.

V projekte sú naplánované rôznorodé aktivity a rôzne formy ich realizácie. Bude využitá moderná forma internetovej poľsko-slovenskej databázy tradičných kulinárskych receptov. Tento moderný e-produkt je inováciou v spôsobe dokumentowania a propagovania kulinárskeho dedičstva, je to novátorský prístup k prezentovaniu tradícií a k ich zachovaniu pre ďalšie generácie. Umožňuje tiež oslovenie veľmi širokej skupiny odberateľov využívajúcich internet. Partneri budú organizovať poľsko-slovenské kulinárske tvorivé dielne za účasti krúžku žien, seniorov a mládeže, počas ktorých budú dokumentované tradičné sposoby prípravy regionálnych jedál a to formou fotografií a filmov, ktoré budú následne zverejnené v internetovej databáze regionálnych receptov.

Výsledky projektu budú tiež sprístupnené vo forme tradičnej publikácie distribuovanej na poľskej a slovenskej strane. Staré regionálne drevené stánky budú rekonštruované s využitím zachovalých prvkov a budú opäť používané, vďaka čomu budú zachránené prvky materiálneho kultúrneho dedičstva týchto regiónov.
Tieto obnovené stánky budú následne využité o. i. počas kulinárskych tvorivých dielní a pri organizácii 2 podujatí pod holým nebom v Limanowej a v Dolnom Kubíne s prehliadkami jedál, distribúciou kníh a propagáciou projektu, počas ktorých sa obyvatelia oboch regiónov a návštevníci oboznámia s kulinárskou tradíciou a lepšie ocenia kultúrne dedičstvo. Tieto podujatia posilnia turistickú atraktivitu pohraničia a budú motivovať turistov, aby opätovne prišli do Limanowej a Dolného Kubína za účelom oboznámiť sa s regionálnymi tradíciami.

Výsledkom projektu po jeho dokončení bude o. i. rozšírenie internetovej databázy, spolupráca krúžkov žien a seniorov, možnosť pre mladých ľudí učiť sa prípravy tradičných jedál, využívanie získaných poznatkov a zručností počas spoločných stretnutí a podujatí, využívanie obnovených regionálnych stánkov pri innych podujatiach týkajúcich sa kulinárskych tradícií, čo ešte viac posilní cieľ projektu a prispeje k zachovaniu a šíreniu kulinárskych tradícií Limanowej a Dolného Kubína.

Pridajte svoj recept
do miestneho jedla

Vyplňte formulár a pridajte svoj recept
do našej databázy.

Pridajte svoj recept
do miestneho jedla

Vyplňte formulár a pridajte svoj recept
do našej databázy.